Новини

documentsВъв връзка с предстоящо обявяване на тръжна процедура за услуги по проект с № CB005.1.22.046 „Развитие и популяризиране на гурме и винен туризъм в трансграничния район на България и Турция“ - ТрансГурмеТур („Development and promotion of gourmet and wine tourism in the cross-border region of Bulgaria and Turkey” - TransGourmeTour) и договор за безвъзмездна финансова помощ №  РД-02-29-238/ 31.07.2017 г., Сдружение с нестопанска цел „Тракийско устойчиво развитие“, с. Коларово, общ. Харманли извършва пазарно проучване за предоставяне на услуга „Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България“ в два етапа:

1. Първи етап - идентифициране на потенциалните обекти за туризъм в областите от трансграничния регион на България и Турция - Хасково, Ямбол и Бургас – хотели, хижи, ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари, ферми (напр. за коне, за щрауси), традиционни местни ястия и напитки, да се проучат традиционни фестивали и панаири, свързани с храната и виното, които се провеждат през цялата година на територията на трите области. - систематизиране и обобщаване на набраната информация в база данни, на български и английски език. Базата данни трябва да се състои от минимум 50 обекта от българската трансгранична територия, които да се определят като гурме дестинации и да бъдат включени в онлайн платформата и мобилното приложение на Туристически гурме пътеводител.

Срок  - до 80 работни дни от датата на сключване на договора. 

2. Втори етап- Създаване на 3 нови туристически пакета на територията на трансграничния регион на България и Турция (областите Хасково, Ямбол и Бургас). Необходимо е да в туристическите пакети да бъдат включени обекти (или събития) от фигуриращите в базата данни. При избора на обекти може да се работи в сътрудничество със специалисти и представители на туроператори, като се вземат предвид достъпност до обекта (инфраструктура), потенциален туристопоток, възможности за извършване на съпътстващи дейности (посещения на културни, исторически и археологически паметници, природни забележителности, минерални извори, водни басейни, шопинг центрове и т.н.) и др. Могат да се правят различни комбинации – напр. един пакет може да включва посещение на винарна, пазар, ресторант археологически паметник, и т.н. За в бъдеще тези пакети ще се популяризират на туристически изложения и борси, чрез туристическите информационни центрове, ще се предоставят на туроператори от двете страни.  

Срок  - до 100 работни дни от датата на сключване на договора. 

Проучването се предава на СНЦ ТУР на хартиен и електронен носител. Базата данни и всички снимки и видео материали се предават в електронен формат.
Крайните продукти е необходимо да отговарят на изискванията за комуникация и визуализация съгласно Анекс 10 Наръчник за комуникация и визуализация по „Програма за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II) към Наръчник за изпълнение на проекта по Първата покана за набиране на проекти, No 2014TC16I5CB005-2015-1.

Стойността на предложената ценова оферта не може да надвишава 10 000 евро с включено ДДС.

Инструкция към кандидатите

Формуляр на оферта

Проект на договор

Декларация

bgenfrdeitptrues