Проекти

Финансираща програма: 

Програма за трансгранично сътрудничество между България и Турция 2014 – 2020 г. по Инструмента за предприсъединителна помощ CCI 2014TC16I5CB005

Приоритетна ос:

2: Устойчив туризъм

Специфична цел:

2.2 Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез разработване на общи дестинации

Уебсайт:

 

Партньори:

Хасковска Търговско-промишлена палата - водеща организация

Одринска Търговско-промишлената палата, Турция

Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“

Период на изпълнение:

1.08.2017 г. - 1.08.2018 г. 

Бюджет:

73 232,22 евро

Цели:

Основна цел: 

Повишаване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на устойчивия туризъм, с цел подобряване на териториалното сближаване в Европа, чрез популяризиране на алтернативни форми на туризъм. 

Специфични цели: 

1. Повишаване капацитета за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на България и Турция чрез развитие и популяризиране на общи дестинации за гурме и винен туризъм. 

2. Използване на ИТ технологии за развитие и популяризиране на специфичния гурме туризъм в трансграничния регион на България и Турция, като алтернативна форма на туризъм.

Основни дейности:

1. Управление на проекта 

2. Информиране и публичност 

3. Проучване на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция

4. Създаване на многоезичен Туристически Гурме Пътеводител на трансграничния регион на България и Турция, в два варианта: Онлайн платформа и Мобилно приложение.

5. Организиране на кулинарни изложения, представяне на Туристическия Гурме Пътеводител и новите туристически пакети в България и в Турция

Целеви групи:

• 100 МСП - хотели и ресторанти, винарни, мандри, пекарни, пазари за храни, ферми и др. от трансграничния регион на България и Турция.

• 1000 представители от туристическия сектор - туроператори и турагенти, информационни центрове, читалища, професионални училища по туризъм и хранене, туристически асоциации, НПО и др. от трансграничния регион на България и Турция.

Очаквани резултати:

1. Проведени 4 работни срещи. 

2. Изготвени досиета на 6 тръжни процедури. 

3. Разработена визуализация, информация и публичност.

4. Извършени 2 проучвания на дестинации за гурме и винен туризъм в България и Турция, и създадена обща база данни на 100 дестинации. 

5. Разработени 6 нови общи туристически пакета за гурме туризъм в България и Турция. 

6. Създадена Онлайн платформа на Туристически Гурме Пътеводител на три езика – български, турски и английски. 

7. Създадено Мобилно приложение на Туристическия Гурме Пътеводител. 

8. Организирани 2 еднодневни кулинарни изложения в България и Турция. 

9. Проведени 2 пресконференции в Одрин и Хасково.

bgenfrdeitptrues