Цели

Основната цел на Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“ е ангажиране на местната общност, в координация и партньорство с местни, регионални, национални, европейски и други международни институции и организациии, за реализация на програми, проекти и инициативи, подпомагащи комплексното и устойчиво развитие на регион Тракия.

Специфичните цели на сдружението са да подпомага и съдейства за:

1. съхраняване, възпроизводство и подобряване на природната среда и инфраструктурата като основен фактор за устойчиво и ефективно развитие на региона;

2. съхраняване, развитие и популяризиране на духовното, културно и природно наследство на региона и съдействие за интегрирането му в европейското и световно пространство, запазвайки неговата уникалност, самобитност и толерантност между различните културни и етнически общности;

3. подобряване на бизнес средата и устойчивото икономическо развитие на региона, чрез:

- развитие на биологичното земеделие, горското стопанство и животновъдството; повишаване на иновационния потенциал и конкурентоспособността им;

- възраждане на местните занаяти и традиции на основата на хармонично и целесъобразно използване на природните и човешки ресурси;

- създаване на предприятия за производство и преработка на качествени местни, специфични продукти, които се произвеждат по екологосъобразен начин;

 - създаване на алтернативни форми на заетост;

- реализиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;

4. развитието на различни форми на туризъм и съдействие за развитието на региона като атрактивна туристическа дестинация;

5. подпомагане на позитивното развитие на демографските процеси в региона.

bgenfrdeitptrues