Дейности

Средствата, с които Сдружение „Тракийско устойчиво развитие“ работи за постигане на своите цели, са:

1. изграждане на широко партньорство между населението, местната и регионална власт и бизнеса, със специално внимание към младежите;

2. участие в регионални, национални и международни проекти;

3. насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление, чрез активиране на личностния и професионален потенциал на гражданите;

4. насърчаване на активността на младите хора, с включването им в младежки обмени и инициативи, свързани с тяхната мобилност и активното им гражданско участие;

5. мобилизиране на общността за разрешаване на идентифицираните от гражданите местни социални проблеми;

6. подобряване на формалното и неформално обучение и образование жителите на региона;

7. развитие на публично-частното партньорство за оптимално използване на регионалните ресурси и ангажиране на местния бизнес;

8. развитие на сътрудничество с аналогични организации от чужбина и съдействие за създаването на устойчиви партньорства;

9. осигуряване на собствени и привлечени средства и имущество за реализиране на дейността на СДРУЖЕНИЕТО;

10. организиране и осъществяване на проучвания и социално-икономически анализи, обучения, консултации, осигуряване на техническа и методическа помощ;

11. организиране на семинари, конференции, презентации, конкурси, концертни и други публични изяви;

12. популяризиране на конкурентните предимства на региона пред български и чуждестранни инвеститори за организиране на производства и услуги.

bgenfrdeitptrues